Disclaimer

[Laatste update: mei 24 van 2018]

De volgende wettelijke kennisgeving waarin het is bedoeld om de algemene gebruiksvoorwaarden van de website te regelen https://www.denia.com/

Identificatiegegevens van de dienstverlener van de informatiemaatschappij

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34 / 2002, van Services of the Information Society en Electronic Commerce, wordt u erop gewezen dat de eigenaar van de website:

AVANT CEM, SL
CIF B54458666
Pica Tenor Cortis nº 2 03700 Denia, Alicante, Spanje
Commercieel register van Alicante, Volume 3416, Folio 138, Boek 0, blad A-119358
E-mail: info@denia.com

Introducción

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website https://www.denia.com/ (Hierna zal de website) AVANT in handen van EMC, SL (hierna AVANT CEM, of eigenaar), CIF B54458666 en de statutaire zetel op Pza. No. 2 03700 Tenor Cortis Denia, Alicante, Spanje.

De toegang tot de website is gratis, behalve de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk die wordt aangeboden door de toegangsprovider die door de gebruikers is gecontracteerd.

aceptación

Het gebruik van de website schrijft de toestand van de gebruiker toe en houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen.

Gebruikers worden geadviseerd om deze juridische mededeling regelmatig te lezen, aangezien de gebruiksvoorwaarden ervan, die zijn opgenomen in de bovengenoemde kennisgeving, kunnen worden gewijzigd.

AVANT CEM behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van deze pagina eenzijdig te wijzigen. Elke verandering in dit opzicht zal op een zichtbare manier op de website worden gepubliceerd, met vermelding van de datum van de laatste update bovenaan het document. Als u de diensten op de website blijft gebruiken, nadat de gebruiksvoorwaarden ervan zijn gewijzigd, wordt aangenomen dat u de daarin aangebrachte wijzigingen accepteert.

Navigatie, toegang en beveiliging

De toegang tot en navigatie op deze website impliceert het accepteren en kennen van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die erin zijn vervat. AVANT CEM, doet de maximale inspanningen om de navigatie in de beste omstandigheden uit te voeren en om de schade van elk type dat kan worden veroorzaakt tijdens hetzelfde te voorkomen.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de schade, van welke aard dan ook, die kan worden toegebracht aan Gebruikers door het gebruik van andere browsers of verschillende versies van de browsers waarvoor de website is ontworpen.

Verplichtingen van de gebruiker

Verplichting om de website correct te gebruiken

De voorwaarden voor de toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de wet en de beginselen van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruiker ervan is verboden, in het algemeen, elke handeling ten nadele van AVANT CEM, en in tegenstelling tot deze juridische kennisgeving.

De gebruiker stemt ermee in om deze dienst te gebruiken zonder deelnemen aan activiteiten die kunnen worden beschouwd als illegaal of onrechtmatig, inbreuk op de rechten van AVANT CEM, of derden, of die schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt de Website of normaal gebruik te voorkomen van andere gebruikers.

verbodsbepalingen

Het is verboden deze website te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, specifiek en zonder beperking:

 1. Elke vorm van schending van de rechten van derden (recht op privacy, recht op eigen imago, intellectuele en industriële eigendomsrechten, enz.).
 2. Maak, met behulp van de inhoud van deze website, elk type reclame, zoals het verzenden van ongevraagde e-mails (spam) of soortgelijke communicatie.
 3. Introduceer computervirussen, defecte bestanden of andere software of computerprogramma's die schade of ongeoorloofde wijzigingen kunnen veroorzaken aan de inhoud of systemen die via deze website toegankelijk zijn.

Presenteer

De informatie die op deze website wordt weergegeven, is de huidige op de datum van de laatste update. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website bij te werken, te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

Alle informatie op deze website, evenals grafische vormgeving en de gebruikte codes worden beschermd door auteursrecht of andere wettelijke bescherming van de rechten die in het Koninklijk Besluit 1 / 1996 van 12 april ingesteld, waardoor goedkeurt de herziene tekst van de wet op intellectuele eigendom. Deze rechten behoren uitsluitend aan AVANT CEM, of haar licentiegevers, daarom wordt uitdrukkelijk elke reproductie, verspreiding, transformatie of publieke communicatie, evenals elke overdracht uitgesloten van alle of een deel van de inhoud van deze site, en algemeen een object dat onder de huidige wetgeving voor bescherming door regels inzake intellectuele eigendom.

Alle webinhoud en alle inhoud die beschikbaar is via de producten en diensten van de Eigenaar, inclusief ontwerpen, tekst, afbeeldingen, video, informatie, applicaties, software, muziek, geluid en andere bestanden, evenals hun selectie en dispositie ( de "Inhoud") zijn het exclusieve eigendom van de Eigenaar, zijn licentiegevers of beeldbanken waarin AVANT CEM een licentie heeft om te gebruiken, met alle rechten voorbehouden.

Niets van de inhoud vlies kan worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, ontworpen, gereproduceerd, gedownload, geëxtraheerd, weergegeven gepubliceerd, overgedragen of verkocht in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming houder. U kunt niet uploaden of herpubliceren Inhoud van de website op een internet, intranet of extranet en integreren van informatie in databases of compilatie. Elk ander gebruik van web content is ten strengste verboden.

De inhoud van deze pagina mag niet voor openbare of commerciële doeleinden worden gebruikt en mag niet worden gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

handelsmerken

Alle logo's en anagrammen op deze site zijn eigendom van AVANT CEM of van externe bedrijven. Het gebruik, zonder voorafgaande toestemming, van enig onderdeel van deze website dat is onderworpen aan bescherming in overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot industriële eigendom is uitdrukkelijk verboden. Met name mogen merken, handelsnamen, tekens van inrichtingen, benamingen, logo's, slogans of andere onderscheidende tekens die toebehoren aan de houder, niet worden gebruikt.

Privacy Policy

Het doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, via e-mail eigendom AVANT EMC ter beschikking gesteld aan gebruikers, antwoorden, afhankelijk van de situatie, te beheren en te reageren op verzoeken om informatie, vragen of suggesties, of of naar publicaties of diensten of activiteiten, evenementen of evenementen die worden weergegeven, aangeboden, gesponsord en / of gesponsord door AVANT CEM.

Met betrekking tot de bewaartermijn worden de verstrekte persoonsgegevens gedurende de overeenkomstige periode bewaard om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, of wordt de schrapping verzocht door de belanghebbende en het rechthebbende gerechtigd om dit te doen.

AVANT CEM heeft recht op de verwerking van persoonsgegevens op basis van de toestemming die de belanghebbende heeft verleend voor een of meer specifieke doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 6.1. a) van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Aan de andere kant, om ervoor te zorgen dat de gegevens in onze bestanden, computer en / of papier altijd overeenkomen met de realiteit, zullen we proberen up-to-date te blijven. Voor deze doeleinden moet de gebruiker de wijzigingen dus rechtstreeks aanbrengen wanneer dit is ingeschakeld of op betrouwbare wijze communiceren met het gebied of de afdeling dat overeenkomt met AVANT CEM.

Persoonlijke gegevens via e-mail eigendom van de controller verzameld, zal niet openbaar worden gemaakt of aan derden, behalve in gevallen die nodig zijn voor de ontwikkeling, controle en naleving van het doel / wordt uitgedrukt / s, in de gevallen voorzien door de wet , evenals in specifieke gevallen waarvan de gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht.

De betrokkene kan echter in ieder geval zijn rechten uitoefenen, in overeenstemming met de RGPD, en dat zijn:

 • recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens van de belanghebbende,
 • Recht om rectificatie of verwijdering te verzoeken,
 • recht om de beperking van uw behandeling aan te vragen,
 • het recht om zich tegen behandeling te verzetten,
 • recht op de overdraagbaarheid van de gegevens.

Geïnteresseerde partijen kunnen deze rechten door de toepassing vergezeld van een kopie van uw ID te oefenen, en u aangeven welke van deze verzoeken is voldaan, verstuurd naar het adres. AVANT CEM, SL, gevestigd voor dit doel in Pza Tenor Cortis No. 2 03700 Denia, Alicante, Spanje.

Tot slot wordt gemeld dat AVANT CEM in zijn informatiesysteem heeft de wettelijk vereiste technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van opgeslagen gegevens en zo te voorkomen wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang te garanderen; rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van toepassing, en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de behandeling, evenals risico's van waarschijnlijkheid en variabele ernst geassocieerd met elk van de behandelingen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@denia.com

Cookies

Alle informatie over de cookies die op deze website worden gebruikt, evenals de opties voor het wijzigen of verwijderen ervan zijn beschikbaar via het kanaal Cookiesbeleid (https://www.denia.com/politica-de-cookies/).

AVANT CEM kan cookies gebruiken tijdens de toegang tot deze webpagina. Cookies zijn automatische procedures voor het verzamelen van informatie met betrekking tot de voorkeuren die door een gebruiker zijn bepaald tijdens zijn bezoek aan een bepaalde webpagina. Deze informatie wordt vastgelegd in kleine bestanden die op de computers van de betreffende gebruiker op een onmerkbare manier zijn opgeslagen. Telkens wanneer de gebruiker de betreffende webpagina opent, worden deze bestanden automatisch geactiveerd zodat de pagina met de voorkeuren die in eerdere bezoeken zijn aangegeven, is geconfigureerd. Kort gezegd, cookies zijn fysieke bestanden met persoonlijke gegevens die zich in de eigen terminal van de gebruiker bevinden en ondubbelzinnig aan deze terminal zijn gekoppeld. Cookies kunnen geen cookiebestanden lezen die door andere websites zijn gemaakt.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser-programma zo in te stellen dat het aanmaken van cookie-bestanden wordt voorkomen of gewaarschuwd voor het moment waarop dit gebeurt. De website is toegankelijk zonder de noodzaak om de opties met betrekking tot cookiedossiers te activeren, hoewel dit de goede werking van beveiligingsmechanismen voor exclusieve diensten of bepaalde diensten die een grotere veiligheid vereisen, kan belemmeren. Als algemene regel geldt dat het doel van cookiebestanden op de website is om de navigatie van gebruikers te vergemakkelijken.

hyperlinks

De gebruiker die links van zijn eigen webpagina's naar die van AVANT CEM wil introduceren, moet voldoen aan de voorwaarden die hieronder worden beschreven, zonder de onwetendheid van hen om de verantwoordelijkheden te ontlopen die aan de wet zijn ontleend:

 1. De link linkt alleen naar de startpagina of interne pagina, maar kan deze op geen enkele manier reproduceren (in-line links, kopiëren van teksten, grafische afbeeldingen, enz.).
 2. In elk geval is het overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en van kracht op elk moment verboden frames of frames van welke aard dan ook die betrekking hebben op deze pagina vast te leggen of inhoud weer te geven via andere internetadressen dan die van dezelfde in elk geval, indien samen met inhoud daarbuiten bekeken, op zodanige wijze dat: (I) het bij de gebruikers fouten, verwarring of bedrog produceert of kan produceren over de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud; (II) veronderstel een handeling van vergelijking of oneerlijke imitatie; (III) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en prestige van AVANT CEM of (IV) op een andere manier is verboden door de huidige wetgeving.
 3. Op de pagina die de link introduceert, wordt geen enkele vorm van valse, onjuiste of onjuiste weergave weergegeven over AVANT CEM, zijn werknemers of over de activiteiten die het ontwikkelt.
 4. In geen enkel geval zal worden aangegeven op de pagina waar de link zich bevindt, dat AVANT CEM toestemming heeft gegeven voor de invoeging ervan of anderszins, sponsors, medewerking verleent, controleert of toezicht houdt op de diensten van de afzender.
 5. Het is verboden om enig woord, grafisch of gemengd merk of enige andere AVANT CEM-badge te gebruiken op de pagina van de afzender, behalve in de gevallen toegestaan ​​door de wet of uitdrukkelijk geautoriseerd door AVANT CEM, en wanneer toegestaan, in deze gevallen , een directe link naar de AVANT CEM-website, op de manier vastgelegd in deze clausule.
 6. De pagina die de koppeling tot stand brengt, moet getrouw aan de wet voldoen en kan in geen geval beschikken over of linken naar zijn eigen inhoud of die van derden die: (i) illegaal, schadelijk of in strijd zijn met goede zeden en goede gebruiken (pornografisch, gewelddadig, racisten, enz.); (ii) in de Gebruiker de valse opvatting induceren of kunnen teweegbrengen dat AVANT CEM, ondertekent, instemt, of op enige manier de ideeën, verklaringen of uitdrukkingen, wettelijk of illegaal, van de afzender ondersteunt; (iii) ze zijn ongepast of niet relevant voor de activiteit van AVANT CEM, met aandacht voor de plaats, inhoud en het onderwerp van de webpagina van de afzender.

AVANT CEM behoudt zich in elk geval het recht voor om links naar zijn website te verbieden en om hun intrekking te eisen als ze niet voldoen aan de voorwaarden die in deze sectie worden vereist.

verantwoordelijkheid

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inbreuken die kunnen worden opgelopen of de schade die kan worden toegebracht aan derden voor het onterechte of onrechtmatige gebruik van de website.

AVANT CEM, is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit interferentie, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefonische storingen of onderbrekingen in de werking van elektronische of computersystemen, veroorzaakt door oorzaken die buiten de macht van de onderneming liggen, vertragingen of blokkades in het gebruik van de systemen veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen van telefoonlijnen, overbelastingen in het internetsysteem of in andere elektronische systemen.

AVANT CEM, garandeert niet de juistheid en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten in de inhoud die door derden wordt verstrekt en die op deze website kunnen voorkomen.

Evenzo is AVANT CEM niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die via elektronische links (links) direct of indirect via de website kunnen worden bekeken, behalve in die gevallen voorzien in artikel 17 van de wet 34 / 2002, van 12 van juli, van diensten van de Society of the Information and Electronic Commerce (LSSI). Als een gebruiker van mening is dat een site die is gekoppeld aan ongeoorloofde of ongepaste inhoud bestaat, moet hij dit melden aan AVANT CEM, volgens de procedure die is vastgelegd in sectie 9 van deze juridische kennisgeving.

De links vertegenwoordigen niet noodzakelijk het bestaan ​​van een relatie tussen AVANT CEM, en de personen en entiteiten die de pagina's behouden waartoe zij toegang verlenen of de aanbeveling, promotie of identificatie van AVANT CEM, met de verklaringen, inhoud of diensten die via hen worden verstrekt. . AVANT CEM behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de links die op haar website verschijnen in te trekken.

AVANT CEM, kent de inhoud en diensten van de gelinkte sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de illegaliteit, kwaliteit, verouderde, onbeschikbaarheid, fouten en nutteloosheden daarvan of voor enige andere schade die niet is rechtstreeks toerekenbaar aan haar.

AVANT CEM, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor "cookies" die derden op de harde schijf van de computer van de gebruiker zouden kunnen installeren.

Communicatie

Voor elke communicatie die moet worden gemaakt, moet u een e-mail sturen naar info@denia.com of stuur een geschreven bericht naar AVANT CEM, SL, Pza Tenor Cortis nº 2 03700 Denia, Alicante, Spanje

Jurisdictie en toepasselijke wetgeving

De algemene voorwaarden op deze website en alle relaties die kunnen ontstaan, worden beschermd door de Spaanse wetgeving.

Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Valencia.

AVANT CEM, SL, 2018 © Alle rechten voorbehouden

33.332
3.774

Deze website maakt gebruik van cookies voor u om de beste gebruikerservaring te hebben. Als u nog steeds bladeren geeft u uw toestemming voor de aanvaarding van de bovengenoemde cookies en acceptatie van onze cookies beleid, Klik op de link voor meer informatie.