Avís Legal

[Darrera actualització: 24 de maig de 2018]

El següent avís legal en què es pretén regular els termes generals d'ús de la pàgina web https://www.denia.com/

Dades identificatives del prestador de serveis de la societat de la informació

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34 / 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del lloc web és:

AVANT CEM, SL
CIF B54458666
Pl. Tenor Cortis núm 2 03700 Dénia, Alacant, Espanya
Registre Mercantil d'Alacant, Tom 3416, Foli 138, Llibre 0, Full A-119358
Correu electrònic: info@denia.com

Introducció

El present Avís Legal regula l'ús de la pàgina web https://www.denia.com/ (En endavant, la pàgina web) titularitat d'AVANT CEM, SL, (en endavant, AVANT CEM, o el titular), amb CIF B54458666 i domicili social en Pl. Tenor Cortis núm 2 03700 Dénia, Alacant, Espanya.

L'accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions i termes d'ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d'ús de la mateixa, recollides en l'esmentat Avís, poden patir modificacions.

AVANT CEM, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l'última actualització a la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, un cop modificades les condicions d'ús de la mateixa, s'entendrà que accepta les modificacions realitzades en les mateixes.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. AVANT CEM, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

Obligacions de l'usuari

Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d'accés i ús d'aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici d'AVANT CEM, i contrària al present Avís Legal.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets d'AVANT CEM, o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d'altres usuaris.

prohibicions

Queda prohibit l'ús d'aquesta web amb fins il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

 1. Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
 2. Realitzar, usant els continguts d'aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
 3. Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'aquesta pàgina web.

Actualitat

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web.

Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a AVANT CEM, o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d'aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició ( el «Contingut») són propietat exclusiva del titular, dels seus llicenciats, o de bancs d'imatges en què AVANT CEM té llicència d'ús, amb tots els drets reservats.

Cap part del contingut de la web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web enlloc d'Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d'aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb fins comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del titular.

marques registrades

Tots els logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat d'AVANT CEM, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d'aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

Política de Privacitat

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través del correu electrònic propietat d'AVANT CEM, posat a disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i / o esponsoritzats per AVANT CEM.

Pel que fa al termini de conservació, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.

AVANT CEM està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

D'altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l'Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent a AVANT CEM.

Les dades personals recaptades a través del correu electrònic propietat del responsable del tractament, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei , així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament a l'Usuari.

No obstant això, l'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPD, i que són:

 • dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat,
 • dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
 • dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
 • dret a oposar-se al tractament,
 • dret a la portabilitat de les dades.

L'interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s'especificarà quin d'aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l'adreça: AVANT CEM, SL, domicili social a aquests efectes en Pl. Tenor Cortis núm 2 03700 Dénia, Alacant, Espanya.

Finalment s'informa que AVANT CEM adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@denia.com

Galetes

Qualsevol informació relativa a les galetes emprades en aquest lloc web, així com les opcions per a la seva modificació o supressió estan disponibles a través del canal Política de Cookies (https://www.denia.com/politica-de-cookies/).

AVANT CEM podrà utilitzar cookies durant l'accés a aquesta pàgina web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l'usuari torni a accedir a la pàgina web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura la pàgina amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius galeta creats per altres llocs web.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi del moment en què això passa. La pàgina web accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé pot impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d'una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius galeta de la pàgina web és la de facilitar la navegació de l'usuari.

hiperenllaços

L'usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a la d'AVANT CEM, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

 1. L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina interna però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
 2. Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la mateixa i , en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi d'AVANT CEM o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.
 3. No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre AVANT CEM, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.
 4. En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que AVANT CED ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d'una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 5. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu d'AVANT CEM, dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per AVANT CEM, i sempre que es permeti, en aquests casos , un enllaç directe amb la pàgina web d'AVANT CEM, en la forma establerta en aquesta clàusula.
 6. La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (Ii) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que AVANT CEM, subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (Iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat d'AVANT CEM, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, AVANT CEM, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web ia exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

responsabilitat

L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

AVANT CEM, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l'empresa, de els retards o bloquejos en l'ús d'aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.

AVANT CEM, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, AVANT CEM, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, llevat dels casos que preveu l'article 17 de la Llei 34 / 2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats els ha de posar en coneixement d'AVANT CEM, seguint el procediment establert en l'apartat 9 d'aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l'existència de relació entre AVANT CEM, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les que donen accés ni la recomanació, promoció o identificació d'AVANT CEM, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d'elles . AVANT CEM, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seva pàgina web.

AVANT CEM, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ella.

AVANT CEM, s'eximeix de responsabilitat pel que fa a les «cookies» que tercers externs puguin instal·lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que sigui necessari efectuar hauran d'enviar un correu electrònic a info@denia.com o enviar una comunicació escrita a AVANT CEM, SL, Pl. Tenor Cortis núm 2 03700 Dénia, Alacant, Espanya

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o la utilització d'aquest lloc web serà de competència dels tribunals de València.

AVANT CEM, SL, 2018 © Tots els drets reservats

33.332
3.774

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, Premi l'enllaç per a més informació.